Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşteri sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

  İLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,

  Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

  Ürünlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya Promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  Açık Rıza

 3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı 
  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ. tarafından;
  1. Avukat (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
  2. Mali müşavir (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
  3. E-Fatura özel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
  4. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesi durumunda; Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla)

   paylaşılabilecektir. Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

 4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi 
  Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ. tarafından; 
  1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;
  2. Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise e-mailler, web sitesi veya kep üzerinden toplanmaktadır.
 5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir. 

 6. İletişim ve Bilgi Edinme
  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ.  Talep Yönetim Prosedürü, COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır. İlgili prosedürlere veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi  https://www.sarusmobilya.com.tr/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; 

  1. YAKAPINAR MAHALLESİ D 400 BULVAR NO:564 YÜREĞİR/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz, 
  2. Noter kanalıyla gönderebilir, 
  3. info@sarusmobilya.com.tr sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla,
  4. cosanlar@hs01.kep.tr adresine kurumsal e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.
 7. Kurum Bilgileri 
  COŞANLAR EV GEREÇLERİ MOB.DAY.TÜK.MAL.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
  Adres:  YAKAPINAR MAHALLESİ D 400 BULVAR NO:564 YÜREĞİR/ADANA
  Telefon: +90 322 453 51 51